Author Archives: Jessica Braakman

Welkom

Van harte welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Den Ham!

Op deze website vindt u alle informatie omtrent onze gemeente. Zo vindt u een overzicht van de aankomende kerkdiensten en heeft elke commissie een eigen pagina waarop u diverse informatie kunt vinden.

Wilt u meer weten over onze gemeente? Heeft u tips, op- of aanmerkingen over de website? Neem contact met ons op via het contactformulier

cropped-IMG_5508.jpg

Laatste nieuws

Zingen tijdens de eredienst

Als kerkenraad zijn we verheugd en God dankbaar dat we door de versoepelingen van de coranaregels weer beperkt mogen zingen in de kerk. We willen hierin het advies van de landelijke kerk (PKN) volgen. Dit houd in dat we twee coupletten per dienst, zachtjes, met een volume als normaal spreken, kunnen zingen. We zingen het slotlied (van twee coupletten) in de dienst mee.

__________________________________________________________

Aantal gemeenteleden in de dienst

Vanaf zondag 20 juni kunnen 150 gemeenteleden de dienst fysiek bijwonen. U kunt zich aanmelden via deze link.
Mocht dat niet lukken dan kunt u bellen met J. Braakman (06-24164762) of mailen naar aanmelden@hervormddenham.nl

___________________________________________________________

Enquête voor gemeenteleden.

Beste gemeenteleden, Den Ham, 29 april 2021

Mijn naam is Dineke Koppelman, ik ben lid van de Hervormde gemeente en woon aan de Henry Dunant-
straat 10 in Den Ham. In het vorige kerkblad heb ik in een stukje geschreven dat ik sinds september vorig jaar stage loop (bij ds. G. de Goeijen) vanuit mijn deeltijd studie Theologie aan de CHE te Ede. Als een van mijn praktijkopdrachten doe ik een onderzoek, waarbij ik inzicht probeer te krijgen in de behoefte aan pastoraat in de Hervormde Gemeente Den Ham. Hierover probeer ik aanbevelingen te geven. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd.

Voor mijn onderzoek ben ik bij de maandelijkse vergaderingen van de ouderlingen geweest, heb ik heel waardevolle gesprekken gevoerd met een aantal oud-ambtsdragers en ben ik aanwezig geweest bij de informatierondes over de verschillende ambten. Al deze contactmomenten heb ik steeds als zeer zinvol ervaren en hebben mij verschillende inzichten opgeleverd.

Naast deze informatie zou ik ook graag u als gemeenteleden willen bevragen. Pastoraat kan op verschillende manieren worden verzorgd en door verschillende mensen worden gegeven of aangeboden al dan niet op uw verzoek, maar de vraag die ik u graag zou willen stellen, is welke behoefte u daarbij voelt en wat úw gedachten en wensen daarover zijn.

Omdat het me niet lukt om u allemaal persoonlijk te spreken, maar ik wel graag uw antwoorden zou willen ontvangen, heb ik bijgaande enquête gemaakt. U zou mij erg helpen als u de moeite wilt nemen om deze vragenlijst in te vullen.

De papieren enquête is per adres bij het kerkblad verspreid en kan geheel anoniem worden ingevuld. De enquête kan via deze link digitaal ingevuld worden.

___________________________________________________________

Hervormde Gemeente Den Ham gaat terug naar online diensten

Naar aanleiding van de toespraak van minister-president Mark Rutte waarin hij een nagenoeg volledige lockdown afkondigde, heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten voorlopig niet open te stellen voor kerkbezoekers, maar weer alleen online uit te zenden.

Dit houdt in dat vanaf komende zondag tot en met zondag 17 januari er geen mogelijkheid is om u aan te melden om een dienst bij te wonen. Alle kerkdiensten vanuit de Hervormde diensten zijn te zien via kerkdienstgemist.nl en te volgen via de kerkradio. Het gaat ons aan het hart, maar solidariteit met de samenleving weegt nu het zwaarst. 

Houd de website van onze gemeente in de gaten voor het geval de plannen zullen wijzigen. 

Laten we in deze bijzondere tijd blijven omzien naar elkaar!

Namens de kerkenraad, 

Jessica Braakman, scriba

_______________________________________________________________


Kerkdiensten rond kerst: drie gezamenlijke vieringen!

Tijdens het laatste overleg van de moderamina van de drie kerken in het dorp is de mogelijkheid besproken om weer gezamenlijke onlinediensten te houden met kerst, zoals we dat voor de zomer ook gedaan hebben bij Pasen en Pinksteren. Na overleg tussen de drie predikanten is besloten om op kerstavond, 24 december, om 20.30 uur een korte viering uit te zenden vanuit de Hervormde kerk aan de Brink, waarin ds. Gert de Goeijen de overdenking houdt en de muziek verzorgd wordt door organist Bram Jaspers, fluitiste Rosanne Plaggenmars en een groepje zangers o.l.v. ds. David de Jong. 

De morgendienst op eerste kerstdag zal vanuit GKv ‘de Fontein’ uitgezonden worden. Alle drie de predikanten zullen aan die dienst een bijdrage leveren, waarbij de preek wordt verzorgd door ds. Robert van Hornsveld. In die dienst veel ruimte voor zang en muziek. Behalve de zanggroep die ook meewerkt aan de dienst op kerstavond, zal ook een combo medewerking verlenen. Voor de kinderen zal er een moment zijn waarin ze op hun eigen niveau meegenomen worden in de blijdschap van het kerstfeest. 

Op de avond van eerste kerstdag zal er ten slotte een zangdienst uitgezonden worden vanuit de gereformeerde kerk aan de Ommerweg. Daarin zal ds. David de Jong de overdenking verzorgen. 

Voor de dienst op kerstavond in de hervormde kerk kunt u zich aanmelden via www.hervormddenham.nl of met een telefoontje naar: 0546-671370. Voor de morgendienst op eerste kerstdag kunt u zich niet aanmelden. Het aantal medewerkers aan die dienst loopt al tegen de dertig mensen. Voor de zangdienst in de gereformeerde kerk op eerste kerstdag ’s avonds kunt u zich opgeven via www.gkdenham.nl, klikken op de link ‘aanmelden kerkbezoek’. De diensten zullen alle drie door de drie kerken uitgezonden worden via kerkdienstgemist.nl. U kunt dus gewoon afstemmen op uw eigen kerk. 

Kortom, drie diensten vanuit de drie kerken:

24 december, 20.30 uur: Hervormde kerk

25 december, 10.00 uur: Gereformeerde kerk (vrijgemaakt)

25 december, 19.00 uur: Gereformeerde kerk

We hopen zo als drie kerken in het dorp het feest van de geboorte van Christus op een afwisselende manier samen te kunnen vieren.

________________________________________________________

Actie Kerkbalans 2021 met als thema:  Geef vandaag voor de kerk van morgen.

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2021 zijn alweer in volle gang.

Het gaat dan om het maken van een folder, loperslijsten van de hele gemeente, het benaderen van de lopers (en dat zijn er rond de 70), enz. Voordat we bij u aan deur komen is door een aantal gemeenteleden al een heleboel werk verzet. En dan komt de spannendste tijd in januari. De antwoordenveloppen openen en het tellen van de toezeggingen. Wat is onze gemeente de kerk waardhalen we het streefbedrag?

Naast de verkondiging van Gods Woord in de kerk en via kerk-tv en kerkradio, op clubs, in gespreksgroepen, tijdens huisbezoek, enz. moeten we er met elkaar ook voor zorgen dat het werk uitgevoerd kan worden. 

Ondanks de gevolgen van de covid-19 pandemie kan veel kerkenwerk, zij het soms op een andere manier, toch doorgang vinden.

In het kerkblad van 4 december treft u de begroting 2021 aan. Hier kunt u zien wat er nodig is voor het totale kerkenwerk.

Als belijdend lid of dooplid van onze Hervormde gemeente vragen we ook dit jaar weer uw bijdrage, want bij een lidmaatschap hoort ook de financiële verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de gemeente. Wilt u uw bijdrage ook dit jaar kritisch bekijken en afwegen wat u voor de kerk kunt missen. Van het bedrag dat u toezegt gaat ongeveer € 35,– op aan vaste kosten, zoals afdracht aan de landelijke kerk, administratie- en bankkosten e.d.

Als richtlijn geven wij u en jou in overweging om minimaal 2% van het netto-inkomen bij te dragen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Mogen we ook in 2021 weer op uw bijdrage rekenen?

Uw kerkrentmeesters

________________________________________________________

Bloemen zondag 22 november – Eeuwigheidzondag

De symboliek van het bloemstuk weerspiegelt de herinnering aan onze geliefden. De bloemen zitten in 42 aparte flesjes met daarin allemaal verschillende bloemen, verschillen van soort en verschillend van kleur. 
Ieder flesje met een bloem staat voor een overleden gemeentelid, uniek met elk een eigen kleur van God gekregen. 
Ook is er klimop en mos in verwerkt. Dit groen symboliseert hoop, toekomst en trouw. Klimop verwijst tevens naar verbondenheid, met hen die ons zijn ontvallen. Het stuk is gemaakt op hout. Het kale hout symboliseert verlatenheid, verdriet en gemis. Ook zie je takken, soms kronkelig, deze staan voor het verlies en het rouwen. 
De vaas met bloemen en het hart ernaast verwijst naar de overledenen die al eerder van ons zijn heengegaan maar voortleven in ons hart. 

________________________________________________________

Kerkdiensten oktober 2020

Beste gemeenteleden, 

Op maandag 05 oktober heeft de overheid de kerken geadviseerd om met maximaal 30 personen samen te komen tijdens de eredienst. Naar aanleiding van dit advies hebben we als moderamen moeten besluiten om de richtlijn van maximaal 30 aanwezigen (exclusief medewerkers) in een dienst over te nemen. Dit betekent dat wij op basis van de aanmeldingen moeten gaan loten. Wanneer u bent ingeloot voor één van de kerkdiensten dan ontvangt u een uitnodigingsmail. Heeft u op zaterdag vóór 12.00 uur geen bericht ontvangen, dan bent u helaas uitgeloot. 

Ook nemen wij het dringende advies van het kabinet om mondkapjes te dragen in publieke ruimtes over. Dit betekent dat wanneer u een kerkdienst bezoekt, u een mondkapje draagt totdat u in de kerkbank zit. Ook bij het verlaten van de kerk, wordt u verzocht een mondkapje te dragen totdat u buiten bent. Deze maatregel zal gelden vanaf zondag 11 oktober en geldt vanaf 13 jaar. 

Ontwikkelingen gaan momenteel zo snel dat de huidige richtlijnen weer kunnen worden gewijzigd. Houd daarom de website van onze gemeente in de gaten voor het geval de plannen zullen wijzigen. 

Het moderamen. 

________________________________________________________

Kerkdiensten oktober 2020

Vrijdag 09 oktober laten wij weten, wat we als Kerkenraad doen met het besluit rondom de Kerkdiensten, na het dringende advies van de overheid afgelopen maandag. Een eventuele uitnodiging van deze dienst kunt u daarom ook pas vrijdagavond of zaterdagochtend verwachten.

________________________________________________________

Gezamenlijke avonddiensten

Vanaf oktober houden we weer gezamenlijke avonddiensten met de Gereformeerde Kerk, voor deze diensten (4 en 18 oktober dient u zich aan te melden via de website van de Gerefomeerde Kerk

________________________________________________________

________________________________________________________

Muntverkoop

De muntverkoop wordt weer hervat.
Houd rekening met de 1,5 meter afstand en blijf thuis als u zich niet goed voelt.

______________________________________________________________________


Hulp nodig?

Hulp nodig. Maar waar krijg je die als je het huis niet meer uit kunt, of durft, of als de hulp die je kreeg wegvalt? De website nietalleen.nl brengt hulpvragers en -aanbieders bij elkaar.

In een paar dagen tijd heeft een groot aantal kerken en christelijke hulporganisaties zich aangesloten bij het initiatief dat deze woensdag van start ging. „Wij laten mensen niet alleen!” is hun boodschap in een samenleving waarin weinig meer normaal verloopt nu het coronavirus de overheid tot ingrijpende maatregelen drong.

Versnippering 

„Afgelopen weekend waren er veel berichten over kerken die dicht moesten of de diensten op een andere wijze moesten vormgeven”, zegt Jurjen de Groot, algemeen directeur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie. „Tegelijk zagen we ook veel mooie initiatieven ontstaan. Er gebeurde veel, maar het was erg versnipperd. Het leek ons goed dat te gaan coördineren.”

Hulpaanbieders kunnen zich nu registreren op de website. „Tal van kerken doen mee. Plaatselijke diaconieën, maar ook Stichting Present, voedselbanken, schuldhulpmaatjes, Stichting HiP, Tot Heil des Volks, Agapè, Tear. Studentenorganisaties melden zich omdat veel jongeren die thuis zitten graag iets voor een ander willen doen. ChristenUnie en SGP ondersteunen het initiatief.”

Door het invullen van een postcode op de website komen hulpvragers snel bij iemand in hun eigen omgeving terecht. Voor mensen zonder internet wordt het telefoonnummer 0800-1322 geopend, dat dagelijks tot 21.00 uur bereikbaar is.

Een belangrijke doelgroep zijn ouderen. „We hebben met minister Grapperhaus overlegd; hij wees op de kwetsbaarheid van deze groep. Veel ouderen doen er verstandig aan binnen te blijven. Maar hun medicijnen moeten wel worden opgehaald bij de apotheek, en hun hond moet worden uitgelaten. Dat kunnen vrijwilligers doen.”

Eenzaam 

Veel ouderen zijn alleen, en bang”, zegt De Groot. „Dan kan het opluchten als er iemand beschikbaar is om een praatje met hen te maken. Mensen die niet bij een kerk horen en erg eenzaam zijn, kunnen we in contact brengen met een predikant die tijd voor hen neemt. Net als in het reguliere pastoraat geldt dat er wel grenzen aan de hulp zijn: we houden ons strikt aan de RIVM-richtlijnen, en bij ernstiger klachten verwijzen we door naar artsen of andere hulpverleners.”

De opbouw van de website is nog maar net begonnen. „De epidemie gaat echter wel even duren. Virologen wijzen erop dat de piek nog moet komen. Tegen die tijd hopen we het hulpaanbod volledig op een rij te hebben.”

Hulpbetoon is een belangrijke taak van de kerk, zegt De Groot. „We zijn geroepen Jezus Christus te volgen, ook in moeilijke tijden. Als christenen kunnen we zo ons licht in de samenleving laten schijnen. Het komt mooi uit dat de website woensdag juist op de nationale dag van gebed wordt gelanceerd. Laten we zichtbaar zijn en onze roeping serieus nemen.”

_____________________________________________________________________

Geloofsleven blijven voeden nu het Kerkelijk leven ‘stil’ ligt.

Ook al ligt het Kerkelijk leven even ‘stil’, we kunnen het geloofsleven van ons zelf en onze kinderen wel blijven voeden in deze tijd. De HGJB biedt hiervoor prachtige mogelijkheden, zeker de moeite waard om met je gezin te bekijken (zie deze link).
Thuis wil je de kinderen ook onderwijs geven. De gemiddelde schooldag start met een bijbelverhaal, maar hoe doe je dat thuis?
De HGJB biedt een uitgewerkt gezinsmomenten rondom het thema ‘gebed’, die bieden een start van de dag aan de hand van de Bijbel (zie deze link).
_____________________________________________________________________


Muntverkoop
In verband met het coronavirus is er aanstaande donderdagavond 19 maart en op donderdagavond 2 april geen muntverkoop.
________________________________________________________________________

Mededeling met betrekking tot het coronavirus

Broeders en zusters van de Hervormde Gemeente,
Vanavond heeft het moderamen besloten om de zondagse diensten en (grootschalige) doordeweekse bijeenkomsten binnen onze kerkelijke gemeente af te lassen voor de periode tot 1 juni a.s. Dit in navolging van het advies van de landelijke overheid en van de landelijke kerk.
We hebben dit besluit genomen, niet uit angst of vanwege kleingeloof in de Here God die alles in Zijn hand heeft, maar in het besef dat we de levens van elkaar en van anderen niet (onnodig) in (besmettings)gevaar moeten brengen. Op de momenten dat er kerkdiensten zouden zijn geweest zijn er nu via kerktv en kerkradio overdenkingen omlijst met enige passende liederen en gebed.
We hopen daarnaast dat u de komende zondagen elkaar in kleine kring (huisgemeenten!) zult opzoeken, het geloofsgesprek met elkaar zult voeren en samen zult bidden. We hopen dat dit zo mag bijdragen aan verdieping van geloof en onderlinge gemeenschap.

Den Ham, 12 maart 2020.
Namens het moderamen,
ds. Gert de Goeijen.

______________________________________________________________

__
Een woord ten afscheid…
Hierbij Een woord ten afscheid geschreven door ds. H.M. Klaassen.

_________________________________________________________________________________

Digitaal geven met Givt

Givt: geven aan de collecte met je smartphone. Wil je dit ook? Ga dan naar de uitleg!

_________________________________________________________________________________

Digitaal kerkblad

Met ingang van deze week is er ook een digitale versie van ‘Ons kerkelijk leven’ beschikbaar. In verband met de privacy wetgeving is deze alleen op een afgeschermd deel van de website beschikbaar. Het kerkblad is te downloaden nadat de inloggegevens aan u verstrekt zijn. Het abonnementsgeld voor het kerkblad blijft vooralsnog ongewijzigd. U kunt dus naast de papieren versie gratis van digitale versie gebruik maken. Na een jaar willen we bekijken hoe een en ander zich ontwikkeld. Hebt u geen abonnement op het kerkblad, maar wilt u wel gebruik maken van de digitale versie dan kan dat tegen betaling van € 10,– per jaar (via automatische incasso). U kunt de inloggegevens aanvragen via deze link.

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Jessica Braakman (jessicabraakman@gmail.com / 0624164762) of via
het contactformulier.

Commissie informatie en communicatie

___________________________________________________________________________________________________