Hervormde gemeente Den Ham

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente Den Ham
Telefoonnummer
(facultatief):
0546-671576 (contactadres CvK)
RSIN/ Fiscaal nummer: 002 643 418
Website adres: www.hervormddenham.nl
E-mail: scriba@hervormddenham.nl
Adres: Brink 4
Postcode: 7683 BP
Plaats Den Ham, gemeente Twenterand

De Hervormde gemeente te Den Ham is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente weet zich in haar identiteit verbonden aan de gereformeerde traditie, volgens het gedachtegoed van Luther en Calvijn. Namelijk de boodschap van Christus, die is gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan uit de dood. De gemeente is zeer gevarieerd samengesteld wat betreft leeftijd, traditie en geloofsbeleving. Ondanks deze verscheidenheid is ervoor gekozen om één gemeente te blijven.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Den Ham.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 39 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
    Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van de kerk en de gemeente.

Vanuit het hierboven beschrevene wil de Hervormde gemeente te Den Ham zijn ‘Een van Jezus Christus getuigende gemeente, geïnspireerd door een geopende Bijbel, groeiend en bloeiend met liefdevolle aandacht voor de medemens.’

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormddenham.nl/home/beleidsplan vindt u het beleidsplan 2019-2023 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.  Zie: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De organisten zijn vrijwilligers en ontvangen een vaste vergoeding per dienst.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voor informatie over de diverse activiteiten van onze Hervormde gemeente wordt verwezen naar onze website. www.hervormddenham.nl

Voor het tweede jaar hebben als gevolg van de coronamaatregelen de activiteiten in een aangepaste vorm plaatsgevonden.

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Baten      
  Begroting  Jaarrekening Jaarrekening
  2022 2022 2021
Baten      
Baten onroerende zaken 44.625 56.992 38.174
Opbrengsten uit rente, beleggingen 1.125 1.912 1.737
Bijdragen levend geld 351.500 367.403 364.439
Doorzendcollecten 4.000 6.769 7.462
Subsidies en bijdragen 8.000 7.998 7.998
Totaal baten 409.250 441.074 419.810
       
Af: Lasten      
Lasten kerkgebouwen 84.050 67.607 105.638
Ov. onr. zaken en inventaris 3.820 2.610 4.313
Afschrijvingen 11.910 7.918 10.094
Pastoraat 256.300 246.047 206.794
Kerkdienst, catechese en      
overige kerkactiviteiten 17.300 17.672 18.754
Verplichtingen en bijdragen      
inzake andere organen 23.700 22.555 23.522
Salarissen en vergoedingen 72.680 85.992 82.153
Kosten beheer en administratie 18.500 20.684 19.330
Rentelasten/bankkosten 1.600 1.170 2.303
Afdracht doorzendcollecten/giften 4.000 6.769 7.462
Totaal lasten 493.860 479.024 480.363
       
Saldo baten minus lasten -84.610 -37.950 -60.563
Incidentele baten 1.000.000 28.085 2.085.813
  915.390 -9.865 2.025.260
Onttrekkingen bestemmingsreserve 17.000 34.000 42.566
Toevoeging bestemmings-/herwaarde-      
ringsreserve -1.000.000 -62.085 -2.080.813
Resultaat -67.610 -37.950 -12.987

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting:

In deze jaarrekening zijn enkele posten die ons inziens nadere toelichting
behoeven. In 2022 is er voor bijna € 49.000 aan groot onderhoud en energie-
besparende maatregelen uitgevoerd aan de pastorieën. Hiervan is € 20.550
aangemerkt als verbetering van het panden geactiveerd. Daarnaast is er 50% van de resterende onderhoudskosten uit de onderhoudsreserve gehaald. De kosten van de kerkelijke gebouwen zijn gedaald door lagere energiekosten, omdat begin 2022 vanwege corona geen kerkdiensten en activiteiten hebben plaatsgevonden en er aan het eind van het jaar bespaard is door minder te stoken.
De stijging van de kosten van het pastoraat komen doordat de 2e predikantsplaats en de 2e bijstand in het pastoraat in 2021 niet volledig waren bezet. De toevoeging aan de bestemmings-/herwaarderingsreserve is het gevolg van de verplichting om de gebouwen op te nemen tegen de WOZ-waarde.