Hervormde gemeente Den Ham

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente Den Ham
Telefoonnummer
(facultatief):
0546-671853
RSIN/ Fiscaal nummer: 002 643 418
Website adres: www.hervormddenham.nl
E-mail: scriba@hervormddenham.nl
Adres: Postbus 24
Postcode: 7683ZG
Plaats Den Ham, gemeente Twenterand

De Hervormde gemeente te Den Ham behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Den Ham.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 40 leden, waarvan 2 predikanten, 19 ouderlingen, 9 diakenen en 7 ouderlingen-kerkrentmeester. Behalve de predikanten worden de kerkenraadsleden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste acht leden, waarvan 7 ouderlingen-kerkrentmeester en 1 kerkrentmeester. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Vanuit het hierboven beschrevene wil de Hervormde gemeente te Den Ham zijn ‘Een van Jezus Christus getuigende gemeente, geïnspireerd door een geopende Bijbel, groeiend en bloeiend met liefdevolle aandacht voor de medemens.’

D. Beleidsplan

Het beleidsplan 2017-2020 van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkdAXkg=&inline=0

Op de website hervormddenham.nl/home/beleidsplan vindt u het beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente.
In het beleidsplan van de gemeente worden verschillende beleidsvoornemens genoemd voor de periode 2015-2019. Ieder jaar zal de kerkenraad prioriteit(en) vaststellen voor het lopende kalenderjaar.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De organisten zijn vrijwilligers en ontvangen een vaste vergoeding per dienst.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voor informatie over de diverse activiteiten van onze Hervormde gemeente wordt verwezen naar onze website. www.hervormddenham.nl

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten Begroting 2018 Rekening 2018 Rekening 2017
Opbrengst uit bezittingen €   30.530 €   30.704 €   30.321
Bijdragen gemeenteleden € 318.500 € 336.868 €  329.317
Subsidies en overige bijdragen derden €     8.950 €    8.002 €   12.954
                             Totaal baten (a) €357.030 €375.574 € 372.592
Lasten
Bestedingen pastoraat (1) € 183.320 € 187.003 € 174.049
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €   14.200 €   10.229 €    9.351
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €   23.150 €   23.640 €   22.763
Lasten kerkelijke gebouwen, incl. afschrijvingen en mutaties onderhoudsfondsen €   32.860 €   37.805 €   47.836
Salarissen (koster, organisten e.d.) €   80.650 €   81.195 €   81.662
Lasten beheer en administratie, bankkosten, rente €   13.800 €   11.829 €   12.157
Lasten overige eigendommen en inventarissen (2) €   60.100 €   57.503 €   36.474
                               Totaal lasten (b) €400.080 €409.204 € 348.292
                               Resultaat (a – b) € -51.050  €-33.630 € -11.700

Toelichting Jaarrekening 2018
1)Bestedingen pastoraat. Meer uitgaven voor bijstand in ouderenpastoraat, omdat in 2018 is besloten om dit voort te zetten.Geraamd was voor plm. een half jaar.

2)Lasten overige eigendommen en inventarissen. Hogere uitgaven t.o.v. 2017 omdat in 2018 er groot onderhoud gepleegd is aan het pand Brink 2/3. Is wel begroot in 2018.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.