Hervormde gemeente Den Ham

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente Den Ham
Telefoonnummer
(facultatief):
0546-671576 (contactadres CvK)
RSIN/ Fiscaal nummer: 002 643 418
Website adres: www.hervormddenham.nl
E-mail: scriba@hervormddenham.nl
Adres: Brink 4
Postcode: 7683 BP
Plaats Den Ham, gemeente Twenterand

De Hervormde gemeente te Den Ham is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente weet zich in haar identiteit verbonden aan de gereformeerde traditie, volgens het gedachtegoed van Luther en Calvijn. Namelijk de boodschap van Christus, die is gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan uit de dood. De gemeente is zeer gevarieerd samengesteld wat betreft leeftijd, traditie en geloofsbeleving. Ondanks deze verscheidenheid is ervoor gekozen om één gemeente te blijven.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Den Ham.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 39 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
    Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van de kerk en de gemeente.

Vanuit het hierboven beschrevene wil de Hervormde gemeente te Den Ham zijn ‘Een van Jezus Christus getuigende gemeente, geïnspireerd door een geopende Bijbel, groeiend en bloeiend met liefdevolle aandacht voor de medemens.’

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormddenham.nl/home/beleidsplan vindt u het beleidsplan 2019-2023 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.  Zie: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De organisten zijn vrijwilligers en ontvangen een vaste vergoeding per dienst.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voor informatie over de diverse activiteiten van onze Hervormde gemeente wordt verwezen naar onze website. www.hervormddenham.nl

Voor het tweede jaar hebben als gevolg van de coronamaatregelen de activiteiten in een aangepaste vorm plaatsgevonden.

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

 

 

 

 Begroting 2022

 Rekening 2021

 Rekening 2020

Opbrengsten en Baten

     

Opbrengsten onroerende zaken

      44.625

     38.174

      39.652

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

        1.125

        1.737

        1.474

Bijdragen van leden en anderen

    351.500

    364.439

351.105

Door te zenden collecten en giften

        4.000

        7.462

        6.067

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

        8.000

        7.998

        7.998

Totaal baten A

409.250

     419.810

     406.296

       

Uitgaven en kosten

     

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

84.050

105.638

60.684

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

3.820

4.313

2.710

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

11.910

10.094

25.834

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

256.300

206.794

138.663

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

17.300

18.754

12.416

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

23.700

23.522

23.563

Salarissen en vergoedingen

72.680

82.153

82.243

Kosten beheer, administratie en archief

18.500

19.330

16.245

Rentelasten/bankkosten

1.600

2.303

1.310

Afdrachten door te zenden collecten en giften

4.000

7.462

6.067

       

Totaal lasten A

493.860

480.363

369.735

       

Operationeel resultaat A

      -84.610

      -60.553

       36.561

       

Incidentele baten en lasten

     

Incidentele baten

                –

  2.085.813

       52.500

Incidentele lasten

                –

   

Incidentele baten en lasten (B)

                –

  2.085.813

       52.500

       

Reslutaat verslagjaar A+B

      -84.610

  2.025.260

       89.061

       

Mutaties bestemmingsreserve-/-fondsen

     

Onttrekkingen bestemmingsreserves

17.000

42.566

                –

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

                –

Toevoegingen bestemmingsreserves

-2.080.813

                –

Toevoegingen bestemmingsfondsen

                –

Totale mutaties bestemmingsreserves-/-fondsen ©

       17.000

 -2.038.247

 

       

Resultaat naar Algemene reserve

      -67.610

      -12.987

       89.061

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting:

In april 2021 is de vacature voor de predikantsplaats weer ingevuld. De salariskosten zijn hiermee weer op het niveau die past bij de bezetting van twee predikantsplaatsen in onze gemeente. Daarnaast is er extra bijstand in het pastoraat ingezet. De kosten hiervan worden betaald uit een in 2020 ontvangen schenking.

Als gevolg van de coronamaatregelen konden er voor het tweede jaar op rij minder activiteiten plaats vinden, hetwelk ook zijn weerslag heeft gehad op bepaalde inkomsten en uitgaven. Er zijn minder inkomsten geweest, doordat verenigingen geen bijeenkomsten hadden in “de Rank”. Daarnaast zijn er minder uitgaven geweest voor tal van andere bijeenkomsten die niet door konden gaan.

Het onderhoud op de kerkelijke gebouwen is lager dan begroot, dankzij de inzet vrijwilligers en dotatie uit de onderhoudsvoorzieningen.

Voor de begroting 2022 is uitgegaan van ongewijzigd beleid. De beide predikantsplaatsen zijn volledig ingevuld.