Kerkenraad

De kerkenraad van de Hervormde gemeente Den Ham geeft geestelijk leiding aan de gemeente. Zij geeft leiding aan de gemeente vanuit de Bijbel aan de hand van de geformuleerde visie en missie. In het beleidsplan staan de voornemens voor een periode van vijf jaar.

De ambtsdragers worden gekozen door en uit de belijdende gemeenteleden. Voor de pastorale bewerking door de twee predikanten is de gemeente verdeeld in twee pastoraatswijken.

De kerkenraad bestaat uit 2 predikanten, 20 ouderlingen, 3 jeugdouderlingen, 9 diakenen en 8 ouderling – kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert 10 keer per jaar. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen. De kerkenraad wordt voorgezeten door een externe preses.