Giften aan de Kerk

Geregeld worden er giften gedaan aan de kerk (Diaconie of Kerkrentmeesters). Ook de jaarlijkse kerkelijke bijdrage wordt beschouwd als gift. Als u een belastingaangifte moet invullen mag u deze bedragen als gift aftrekken. Het totaal van de giften moet boven een bepaalde drempel uitkomen en is aan een maximum gekoppeld. U moet uw giften kunnen aantonen door bijv. een bankafschrift of kwitantie. Hiervoor geeft de Belastingdienst de richtlijnen aan.
Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid van Periodieke giften. Hiervoor geldt geen drempel en geen maximum aftrekbedrag. Voorwaarde is echter wel dat u minimaal vijf jaar achtereen jaarlijks (ongeveer) hetzelfde bedrag overmaakt en dat u deze giften in een schriftelijke overeenkomst met de Diaconie of Kerkrentmeesters vastlegt.
Via de Landelijke PKN zijn wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), één van de vereisten van de Belastingdienst om giften te mogen aftrekken.
De website van de Belastingdienst geeft hierover duidelijk informatie en uw boekhoudbureau of degene die u helpt met het invullen van de belastingaangifte kan u hierover ongetwijfeld verder informeren.

Uw diakenen en kerkrentmeesters