Kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters hebben volgens de Kerkorde de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente voor zover deze niet van diaconale aard zijn.
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van geld en goed van de Hervormde gemeente te Den Ham. Het beleid van de kerkrentmeesters wordt afgestemd op het beleid van de kerkenraad en hieraan brengt het college ook verslag uit.
De taken die hieruit voortvloeien zijn o.a.:
– het beheren en onderhouden van de gebouwen.
– het jaarlijks opstellen van de begroting voor het komende jaar
– het jaarlijks verantwoording afleggen van het gevoerde beleid over het afgelopen jaar.
– zorg dragen voor de geldwerving, o.a. actie Kerkbalans, collectes, e.d.
– de ledenadministratie, waaronder het bijhouden van het doop-, belijdenis- en trouwboek.
– de zorg voor een verantwoord personeelsbeleid