Erfstellingen en Legaten

Bedenk uw kerk
U hebt er vast ook wel eens over nagedacht wat er na uw overlijden met uw bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk.
Het regelen van de nalatenschap wordt meestal geregeld in een testament. Daarin kan ook vastgelegd worden aan welke goede doelen u iets wilt nalaten. Eén van die goede doelen kan ook de plaatselijke kerk zijn.

Waarom geld nalaten aan de kerk?
– De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot
steun is.
– De kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken,
ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben.
– De kerkenraad, die aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk.
– De kerkgemeenschap, die probeert mensen die aan de rand van de samenleving terecht zijn
gekomen, weer een menswaardig bestaan bieden.
– De kerk, die zich inzet voor onze samenleving in haar geheel.
– De kerkelijke gemeente, die een monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in ons dorp
beeldbepalend is.

Daarom de kerk
Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat er in onze burgerlijke gemeente ook een kerkgemeente is. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

Testament
Als u gaat denken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. Als u overweegt haar in de toekomst te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament.
U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.

Er is een groepsbeschikking afgegeven waarbij de Protestantse Kerken in Nederland geen successierecht (nul-tarief) behoeven te betalen over legaten en erfstellingen. U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Legaten
U laat de kerkelijke gemeente een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

Voorbeeldtekst van een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Kerkrent-meesters/Diaconie van de Hervormde gemeente (PKN) te Den Ham Ov. een bedrag in contanten groot € ……….”.

Erfstellingen
U benoemt de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Als u de kerkelijke gemeente tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dat de kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Voorbeeldtekst van een erfstelling:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Kerkrentmeesters/Diaconie van de Hervormde gemeente (PKN) te Den Ham Ov.”.

Notaris
Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos. Met algemene vragen kunt u terecht bij de website http://www.notaris.nl/ of bij de notaristelefoon: 0900-3469393. U kunt ook een afspraak maken met een notaris bij u in de buurt.

Nadere informatie
Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact op met of raadpleeg het College van Kerkrentmeesters of het College van Diakenen. Voor adressen zie kerkblad of website www.hervormddenham.nl