Pastoraat

Inleiding
Zoals een herder omziet naar zijn schapen, zo zien God en Jezus om naar de mensen.
Wij zijn als volgelingen van Jezus geroepen om ook herder te zijn, herder van elkaar.
De kern van het pastoraat is Gods liefde in Jezus Christus ontvangen en doorgeven.
In het evangelie van Johannes identificeert Jezus zich met God en noemt Hij zichzelf de Goede Herder. Staande in de Gereformeerde traditie spreken we over het ambt aller gelovigen.
Alle gelovigen hebben een pastorale opdracht, waarbij de verantwoordelijkheid voor het pastoraat bij de kerkenraad ligt.

Huisbezoek
Het huisbezoek is een vorm van gemeenteopbouw. Een gelegenheid om te horen wat er leeft in de gemeente. Pastoraat staat niet alleen stil bij noden in de gemeente, maar heeft net zo goed aandacht voor vreugdevolle gebeurtenissen in het leven van de gemeente.
‘Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.’(Romeinen 12: 15) Het huisbezoek kan in twee categorieën worden verdeeld:
• Crisispastoraat
• Aandachtspastoraat
Het crisispastoraat is met name het werkterrein van de predikant in samenspraak met de ouderling en het aandachtspastoraat is veelal voor de ouderling en pastoraal bezoekmedewerker.
Het streven is dat één maal per twee jaar een bezoek aan een pastorale eenheid wordt gebracht.
In de individuele gesprekken is er oog voor het persoonlijk geloof, waarbij het gesprek het karakter van een geloofsgesprek kan krijgen.
Als ambtsdragers kiezen we ervoor deze vormen van pastoraat niet te koppelen aan bepaalde functies. Het is dus niet zo dat alleen de predikant of ouderling met een gemeentelid mag/kan bidden. Zoals gezegd : alle leden van de gemeente zijn geroepen tot pastoraat.
Ondanks de bredere maatschappelijke ontwikkeling van individualisering en afnemende
sociale verbanden wordt het toch belangrijk gevonden om het huisbezoek te blijven doen
en zo mogelijk te intensiveren.

Andere vormen van pastorale zorg
Hoewel ieder gemeentelid in principe pastoraal actief kan zijn, hebben we in Den Ham mensen gevraagd
om hier speciaal aandacht aan te geven. Naast de predikant en de ouderling zijn er in de secties ook pastorale bezoekmedewerkers.
Ten aanzien van huwelijk en samenwonen is er een notitie aangenomen in de kerkenraad waarin wordt verwoord hoe we pastoraal met gemeenteleden in gesprek gaan, waarbij wederzijds respect voor elkaar als gelovigen de houding bepaalt. Voor meer informatie, zie bijlage 10.1 van dit beleidsplan.