Missie en Visie

Missie

De missie is gebaseerd op een tekstgedeelte uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4: 15 en 16.
Daar staat geschreven:
“(…)maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alle opzichten zouden groeien in Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het gehele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die steun geeft overeenkomstig de eigen maat waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde“. (Efeziërs 4: 15, 16 )

Visie

De Hervormde gemeente te Den Ham wil zijn:
‘Een van Jezus Christus getuigende gemeente, geïnspireerd door een geopende Bijbel, groeiend en bloeiend met liefdevolle aandacht voor de medemens.’