Taakgroep Gemeente Opbouw (TGO)

Organisatie Taakgroepen Hervormde Gemeente te Den Ham. Taakgroep Gemeente Opbouw.

De kerkenraad is het beleidsvormend orgaan van de gemeente. Zij bepaalt het beleid. Voor het toezicht op de uitvoering van het beleid en de doelen (doet een ieder wat afgesproken is en wordt daarbij doelmatig met geld omgegaan) zijn door de kerkenraad twee taakgroepen ingesteld. De Taakgroep Gemeente Opbouw (TGO) en de Taakgroep Jeugd en Jongeren(TGJ) voeren in opdracht van de kerkenraad de toezichthoudende en coördinerende taken uit. De kerkenraad blijft eindverantwoordelijk voor alles wat er in de gemeente gedaan wordt. De TGO brengt aan het einde van elk jaar verslag uit over de activiteiten die zijn uitgevoerd door de commissies en werkgroepen en over de financiële inkomsten en uitgaven. Op deze manier kan de kerkenraad vooraf beleidswijzigingen goedkeuren en achteraf de uitvoering toetsen.

Onder de Taakgroep Gemeente Opbouw vallen:

– de liturgiecommissie: voorbereiding (bijzondere) erediensten
-de Zendingscommissie: gemeente stimuleren tot bijdragen aan zendingswerk
-de (interkerkelijke) evangelisatiecommissie: gemeente stimuleren tot bijdragen aan evangeliseren
-de bloemencommissie: o.a. zorg voor het bloemstuk tijdens de erediensten
-de commissie gastvrij gemeente: verzorgt het koffiedrinken op een aantal zondagen na de morgendienst
-de commissie Informatie & Communicatie: o.a. beheer van de website
Soms worden er ook tijdelijke werkgroepen ingesteld, zoals bijv. de werkgroep liturgisch centrum en de werkgroep gemeentedag.

Werkwijze:
Alle commissies vaardigen tenminste één lid af naar de TGO. Vanuit de kerkenraad vaardigt elk college een lid af en benoemt de kerkenraad de voorzitter, secretaris en penningmeester van de TGO. Op deze wijze worden de afgevaardigden van de commissies en de kerkenraad niet belast met bestuurstaken van de TGO.
In het geregeld overleg van de TGO wordt de voortgang binnen de commissies en werkgroepen besproken en vooral gezocht naar mogelijkheden om elkaar daarbij te helpen en nieuwe ideeën en plannen te bespreken. Ideeën en plannen van de commissies worden daarna rechtstreeks aan de kerkenraad aangeboden.
De TGO kan ook op verzoek of uit eigen beweging aan de kerkenraad advies uitbrengen over beleid en gemeenteontwikkeling.